ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

          

Оценка качеството на професионалното образование
                                                      

О ц е н ъ ч Н А    К А Р Т А

ЗА ОЦЕНЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО на професионалното образование

в ПГСАГ – ШУМЕН

 

Критерии и показатели за оценяване

Оценка / равнище

Отлично

Добро

Задово-

лително

Препоръки за подобряване:

І.

Критерий „Постигнато равнище в учебния процес”

1.

Относителен дял на напусналите системата на професионалното образование – 0%.

+

 

 

1. Мотивация за професионална квалификация, основана на изградена система от знания, умения, компетенции и отношения с практическа насоченост и адаптация към пазара на труда

2. Развитие на извънкласни дейности в училището.

2.

Относителен дял на квалифицираните учители: 85%

+

 

 

Ежегодно повишаване професионалната квалификация, компетентност и мобилност на учителите за качествено професионално образование и обучение.

3.

Относителен дял на учениците, придобили степен на професионална квалификация:

8.4% ученици, придобили

ІІ степен на професионална квалификация;

40% ученици, придобили ІІІ степен на професионална квалификация.

 

+

 

Мотивация за качествена професионална квалификация с практическа насоченост и адаптация към пазара на труда

4.

Относителен дял на социалните партньори, участвали в провеждането на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация – 0.1%

 

 

+

Да се създадат условия за активизиране на участието на представители на работодателите при съставянето на комисиите за оценяване на изпитите по теория и практика по професии и специалности на завършващите ученици.

5.

Относителен дял на учениците, извършили практическо обучение на реални работни места при работодатели – 20%

 

+

 

1. Съвместна дейност с партньори от бизнес средата в региона в областта на обслужването и сключване на договори за практическо обучение във фирмите за придобиване втора и трета квалификационна степен.

2. Промени в нормативната уредба и осигуряване на икономически стимули за фирмите, които партнират на професионалното образование, с цел повишаване тяхната ангажираност към образователната система

ІІ.

Критерий „Обхват в извънкласни и извънучилищни дейности”

1.

Относителен дял на учениците, участвали в извънкласни и извънучилищни дейности – 94%

+

 

 

Разнообразна обществена изява на професионалната подготовка на учениците чрез изложби, базари и медиите за издигане престижа на училището.

Участие в общински, регионални и национални конкурси и състезания по професии.

2.

Защитени проекти и програми на международно, национално и регионално ниво - 3

 

+

 

Повишаване професионалната квалификация и езикова подготовка на Европейско ниво чрез практики по проекти на Европейския съюз.

ІІІ.

Критерий „Осигурени условия за учене през целия живот”

1.

Осъществено професионално образование и обучение на лица над 16 год. възраст – 12%

+

 

 

 

2.

Брой лица, навършили 16-годишна възраст, обучавани в самостоятелна, вечерна и/или задочна форма за придобиване на професионално образование - 60

+

 

 

 

3.

Брой лица, навършили 16-годишна възраст, обучавани в квалификационни курсове за професионална квалификация: - 26

+

 

 

Участие при провеждане на квалификационни курсове за професионална квалификация.