ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

 

 

 

Документи,

регламентиращи дейността на институцията:

               = приемане и преместване на ученици

               = дипломи

               = валидиране

               = служебна бележка за подадено заявление ДЗИ

               = издаване служебна бележка за допускане ДЗИ

               = проверка способности

               = дубликати на документи

               = удостоверение за професионално обучение и СПК

               = удостоверение/свидетелство за  валидиране на професионална квалификация

               = Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

               = Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация

               = Бланки