ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

 

 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ
Прием след 7 клас

/дуално обучение/

     

       
Целта на обучението по тази професия е придобиването на знания и практически умения за извършване на дейности по проектиране, изработване, поддръжка и ремонт на осветителни, силови, сигнални, защитни и други видове ел. инсталации.

Срок на обучение: 5 години
Кандидатстване:  С резултатите от външното оценяване  по "Български език и литература" и "Математика".

Балообразуване: Максимален бал - 500 точки, образуван от удвоеният брой точки от теста по "Български език и литература", удвоеният брой точки от теста по "Математика" и оценките от свидетелството за 7 клас по "Физическо възпитание и спорт" и "Изобразително изкуство", приведени към брой точки.

Завършилите получават специалност "ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ" и професия "ЕЛЕКТРОТЕХНИК"

Учебен план