ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

 

ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН
Прием след 7 клас

       
По тази специалност се подготвят специалисти, владеещи интересните взаимовръзки между функционални, обемно-пространствени, цветови и други закономерности, които превръщат пространството на жилищния, обществения и специализирания интериор в оптимална среда за живот.

Срок на обучение: 5 години

Кандидатстване:  С резултатите от външното оценяване  по "Български език и литература", "Математика" и "Изобразитело изкуство".

Балообразуване: Максимален бал - 500 точки, образуван от удвоеният брой точки от теста по "Български език и литература", удвоеният брой точки от теста по "Математика" и оценките от свидетелството за 7 клас по "Физическо възпитание и спорт" и "Изобразително изкуство", приведени към брой точки.

 Завършилите специалността  получаВАт трета степен на професионална квалификация по професията "Дизайнер" и ще могат:

                - да работят с CAD системи (компютърни системи за автоматизирано проектиране) :

                - да илюстрират чрез компютърни модели своите идеи, както планово така и пространствено;

                - да изработват технически чертежи, разрези, сечения, да разчитат техническа документация;

                - да анализират строежа на формите и материалите;

                - да реализират функционални, естетически и цветови решения в интериорния проект като прилагат съвременни материали и технологии.

Учебен план