ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

Приключил

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001

„УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!

 

Проект „Ученически и студентски практики” (BG051PO001-3.3.07) стартира на 18 януари 2012 г. и продължава до месец октомври 2014 г.

Целта на проекта е да се подобри качеството на професионалното образование и обучение, чрез усъвършенстване на практическото обучение на учениците от системата на професионалното образование в съответствие с потребностите на пазара на труда.

За успешно завършено ще се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на ученика се изплаща стипендия в размер от 300 лв. и се издава сертификат за компетенции.

Всeки ученик  /от 16 до 21 г. възраст/ има право да се включи само веднъж в рамките на своето обучение в предвиденото практическо обучение в реална работна среда.

За учебна 2012-2013 г. ученическата практика стартира от 04.03.2013 г. с 80 ученика от 11 и 10 клас на ПГСАГ, разпределени в 9 фирми /обучаващи предприятия/.

В проекта се включиха следните фирми:

- за специалността „Строителство и архитектура”  - „Шумен АД”,  „КрасБивал” ООД,  „Стронг Строй” ООД, „Симекс” ООД,  „Аника-строй 2009” ЕООД  и     ”Тоневи – Т” ООД;

- за специалността „Мебелно производство” – „МИПА” ООД, „Мебел джен” АД и „Тотал – М” ООД

За реализация на проекта в ПГСАГ гр. Шумен е сформиран училищен екип от наблюдаващи учители. За специалността „Строителство и архитектура” са  Нелка Рафаилова, инж. Атанас Върбанов,  инж. Петър Герчев и за специалността „Мебелно производство” – инж. Диан Манев.

Съвместно с фирмите са изработени програми и графици за работа в реална работна среда, като те са извън предвидените по учебен план часове.

 За по-вече информация: на http://praktiki.mon.bg