ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

В ПГСАГ – Шумен от началото на учебната 2016/2017 година се работи по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)”- фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни инвестиционни фондове.

Сформирани сa 16 групи за извънкласни дейности, като 6 от тях са за преодоляване на обучителните затруднения на учениците, а 10 са за занимания по интереси.

 

 

ГРУПИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС”

 ГРУПИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

Българската литература – извор на мъдрост и познание, с ръководител Димитър Димитров, 10 ученици.

С любов към българския език, с ръководител Петър Петров, 10 ученици.

Българският език – моят роден език, с ръководител Марияна Иванова, 8 ученици.

На гости в Русия, с ръководител Антоанета Бънкова, 8 ученици.

Лесна математика, с ръководител Светлана Величкова, 8 ученици.

Химията – предизвикателство за мен, с ръководител Лина Григорова, 8 ученици.

 

ГРУПИ ПО ИНТЕРЕСИ

 

Природата като партньор, с ръководител Даниела Маринова, 22 ученици.

Футзал, с ръководител Юлиян Узунов, 20 ученици.

Приятели на волейбола, с ръководител Венцислав Десподов, 18 ученици.

Клуб „Музей на ПГСАГ”, с ръководител Миленка Герова, 13 ученици.

Тайните на 3D проектирането с Auto CAD, с ръководител инж. Георги Петков, 10 ученици.

Архитектурно строително наследство на град Шумен, с ръководител инж. Атанас Върбанов, 10 ученици.

Аз общувам с другите, с ръководител Светлана Колева, 10 ученици.

Спортен риболов, с ръководител Недко Върбанов, 7 ученици.

Млади таланти, с ръководител Славена Йорданова, 6 ученици.

Екотуризъм, с ръководител Недко Върбанов, 5 ученици.

 

Галерия